OCEE

 Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze położone na terenie powiatów: grodzkiego Olsztyn, olsztyńskiego, działdowskiego nidzickiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego do składania wniosków o dofinansowanie na działalność ekologiczną.

Środki na działalność ekologiczną pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Wnioski należy składać pod adresem: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
w terminach do: 10 marca lub 10 września. [wniosek_2015*.doc]

Placówki mogą składać jeden wniosek tylko raz w roku kalendarzowym. Dofinansowanie będzie przyznawane tylko i wyłącznie na jeden wniosek na realizację projektu. W przypadku zespołów szkół, każda placówka wchodząca w jego skład może być odrębnym  Wnioskodawcą.

Zadania priorytetowe,  które będą finansowane przez WFOŚiGW za pośrednictwem OCEE w 2015 r.:

1.Georóżnorodność Warmii i Mazur
Realizacja projektów mających na celu zagospodarowanie terenu wokół placówki, np.: tworzenia lapidariów geologicznych (GEO-GRODÓW, ogródków petrograficznych) - kolekcji skał na otwartej przestrzeni, szkolnych kolekcji skał i skamieniałości; prowadzenia inwentaryzacji geostanowisk, np.: głazów narzutowych, głazowisk, obiektów wodnych, elementów rzeźby, odsłonięć geologicznych (naturalnych, sztucznych), itp. Projekty mogą dotyczyć również tworzenia piaskownic ekologiczno-paleontologicznych, ekologiczno-archeologicznych, organizacji np. Tygodnia Nauk o Ziemi, Dnia Skamieniałości, szkolnych i przedszkolnych pikników geologicznych.
2. Ochrona różnorodności biologicznej
Zakładanie szkolnych ostoi przyrody, mających na celu poprawę estetyki otoczenia szkoły, przedszkola oraz stworzenie środowiska przyjaznego dla dzikich roślin i zwierząt, charakterystycznych dla swojego terenu. Mogą to być np.: ogrody dla owadów, domki dla owadów, mini-ogrody w skrzyniach i donicach, ogrody dla ptaków, kwietne łąki, stawy dla płazów (oczka wodne), stare drzewo, fragment łąki, strumyk, ciekawa skała itp. Projekty mogą też dotyczyć np.: chronionych, zagrożonych i ginących roślin Warmii i Mazur; założenia użytku ekologicznego w swojej miejscowości i opieki nad nim; poznania i ochrony różnorodności biologicznej gleby, wody, tworzenia ogrodów ziołowych itp.
3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego
Realizacja projektów mających na celu odkrywanie przyrody, miejsc i ludzi oraz ich historii. Projekty mogą dotyczyć, np.: poznania różnorodności cmentarnej roślinności, gatunków roślin charakterystycznych dla cmentarzy, porządkowania starych cmentarzy, różnorodności biologicznej zespołów pałacowo-parkowych, parków dworskich, zespołów folwarcznych itp., ochrony alei przydrożnych, alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych dla pachnicy dębowej, różnorodności gatunkowej drzew alejowych, poznania porostów itp.
4.Poszanowanie energii i jej odnawialnych źródeł
Organizacja kampanii ekologicznych mających na celu oszczędzanie energii i promocję jej odnawialnych źródeł, Dni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), itp.
5.Ochrona klimatu
Realizacja projektów mających na celu poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie tj. pogody i klimatu - prowadzenie obserwacji i pomiarów pogody, zrozumienie przyczyn występowania intensywnych i groźnych zjawisk pogodowych (np. związanych ze zmianami klimatu); zakładanie ogródków meteorologicznych; organizacja kampanii edukacyjnych mających na celu zrozumienie zmian klimatu, konsekwencji tych zmian oraz ratowania klimatu w domu szkole…
6.Racjonalna gospodarka odpadami
Organizacja kampanii ekologicznych mających na celu m.in.: na zapobieganiu powstawaniu odpadów i właściwemu postępowaniu z nimi; promocji systemu selektywnego zbierania odpadów; zagospodarowaniu elektroodpadów; upowszechnieniu wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego; likwidacji dzikich wysypisk; segregacji odpadów itp.
7. Festiwal Nauk Przyrodniczych
Organizacja Festiwali Nauki mających na celu m.in.: popularyzowanie wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych (np. biologii, chemii, fizyki, astronomii, geografii) i pokazanie wpływu tych nauk na codzienne życie człowieka; rozbudzenie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pasji poznawania świata i odkrywania reguł nim rządzących poprzez doświadczenia, eksperymenty, pokazy, prowadzenie bezpośrednich obserwacji; pokazanie związku między wiedzą teoretyczną a praktyczną, jej wykorzystaniem w życiu codziennym; odkrywanie i rozwijanie talentów wśród uczniów; połączenie nauki z ciekawą zabawą itp.
8. Zrównoważony transport
Realizacja projektów mających na celu promocję codziennych dojazdów rowerem, naukę zasad bezpiecznych zachowań komunikacyjnych, oddziaływania roweru na stan środowiska i nasze zdrowie. Organizacja szkolnych rajdów i festynów rowerowych.
9. Program Szkoły dla Ekorozwoju
W ramach programu przedszkola, szkoły aplikują o certyfikat: krajowy Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej lub międzynarodowy Zielonej Flagi www.ekoszkola.pl.

Przewiduje się także dofinansowanie:
•organizacji szkolnych i międzyszkolnych konkursów o tematyce ekologicznej,
•organizacji zajęć terenowych na obszarach (w województwie warmińsko-mazurskim) charakteryzujących się dużą georóżnorodnością i różnorodnością biologiczną, np. obszarów Natura 2000, nadleśnictw, parków krajobrazowych.

 

Pliki do pobrania
Logo WFOŚiGW w Olsztynie

 Zestaw naklejek z logo WFOŚiGW w Olsztynie

  Zestaw naklejek z logo WFOŚiGW w Olsztynie

 

 

 

Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się aby ta informacja nie pojawiała się więcej.